Gode råd og vejledning

På denne side kan du finde information om, hvordan du som ansat eller leder kan forebygge og håndtere psykisk sygdom på arbejdspladsen.

Åbenhed

Medarbejder med handicap - Få gode råd og vejledning om ansættelse og fastholdelse af medarbejdere med fx psykisk sygdom eller et handicap.

Anvend de kompenserende ordninger - En pjece, som giver en kort introduktion til de handicapkompenserende ordninger. Den giver let tilgængelig viden om mulighederne i de handicapkompenserende ordninger: Personlig assistance, hjælpemidler/arbejdspladsindretning, mentor, løntilskud til nyuddannede med handicap og fortrinsretten.

Inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen handler en ny hjemmeside bl.a. om, som Videncenter for Arbejdsmiljø har etableret med forskningsbaseret viden, god praksis og anbefalinger.

Specialfunktionen Job og Handicap under Beskæftigelsesministeriet er en landsdækkende specialfunktion for personer med funktionsnedsættelse. Formålet er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Projekt VIVIL i København: Virksomheder i Københavnsområdet, der ønsker mere viden omkring ansættelse af psykisk sårbare medarbejdere, kan henvende sig til projekt VIVIL: vivil.kk.dk.

Hjemmesider og online-litteratur om arbejdsmarkedet og psykisk sårbarhed:

Virksomheders sociale engagement - årlige rapporter fra SFI

Handicap og beskæftigelse, Udviklingen mellem 2002 og 2012. Denne rapport belyser beskæftigelsesudviklingen for personer med (fysisk og psykisk) handicap og sammenligner udviklingen med personer uden handicap i perioden 2002 og frem til 2012.

Handicap og beskæftigelse i 2012 - regionale forskelle. Rapporten belyser regionale forskelle på en række områder inden for beskæftigelse, herunder beskæftigelsesomfanget og beskæftigelsens udvikling samt beskæftigelse på særlige vilkår og kendskab til beskæftigelsesrettede støtteordninger for personer med handicap. Den har desuden et særligt fokus på beskæftigedes holdninger til personer med handicap generelt og til synshandicap, mobilitetshandicap og en psykisk lidelse specifikt.

Guide til virksomheder - Når en medarbejder får en psykisk lidelse. Discus. 2010. Guiden er målrettet ledere og mellemledere med personaleansvar og tager fat i myterne omkring psykisk lidelse og giver anvisninger til en tidlig aktiv indsats, når en medarbejder sygemeldes med en psykisk lidelse.

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer - en analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. New Insight. 2009. Rapporten sætter fokus på jobcentrenes muligheder for en succesfuld indsats over for unge med psykiske barrierer. Analysen tager afsæt i den nuværende indsats og inddrager jobcentrenes vurderinger af mangler i de eksisterende tilbud og ønsker til en kommende indsats. Der præsenteres eksempler på, hvordan en god indsats kan se ud.

Jeg kommer heller ikke i dag. Om støtte af sårbare unge i uddannelse. PsykiatriFonden (Hallur Gilstón Thorsteinsson og Bjarke Malmstrøm Jensen). Undervisningsministeriet. 2010. Publikationen præsenterer metoder og værktøjer, som kan inspirere lærere og vejledere på ungdomsuddannelserne i deres møde med unge, som kæmper med personlige og sociale problemer. Den giver samtidig viden om forskellige psykiske sygdomme og problemer samt inspiration til støttemuligheder. Den er også relevant for andre, der arbejder med unge.

Medarbejder med brugererfaring - en rapport om en succes inden for rehabilitering og jobplacering. Videnscenter for Socialpsykiatri (Jens Hjort Andersen). 2010.Undersøgelse af langtidseffekten af MB-projekterne som dokumenterer, at MB-projektmodellen er en holdbar og omkostningseffektiv model til målrettet rehabilitering og jobplacering.

Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpsykiatri. 2010. Notat om MB-projektet (Medarbejder med Brugererfaring) og OPH-projektet (Op På Hesten), der viser, at nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativt beskeden investering, så mennesker igen kan vinde fodfæste på arbejdsmarkedet efter alvorlig psykisk sygdom.

Sindslidende - og aktiv medarbejder i virksomheden. Vidensnetværket. 2009. Et materiale til inspiration og vejledning for jobkonsulenter, sagsbehandlere og virksomheder om beskæftigelse af sindslidende. Materialet er udviklet gennem PEAK-projektet (PEAK-projektet Psykisk sårbare - en overset medarbejderressource for mindre virksomheder)

OECD-rapport - Mental Health and work: Denmark  - Rapporten finder bl.a. at én ud af tre mennesker på arbejdsløshedsunderstøt-telse, én ud af to på social bistand og næsten tre ud af fire på langsigtet sygedagpenge har en (enten) svær eller moderat psykisk lidelse. Psykiske helbredsproblemer anslås at koste den danske økonomi omkring 5,9 mia. EUR, svarende til 3,4 % af BNP om året i tabt produktivitet, sundhedsvæsen og sociale udgifter.

Derudover er der en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen, som kan læses her