Medier og offentlighed

Manglende viden kan være en direkte årsag til at fordomme opstår – og de mange sensationsprægede historier i medierne om psykisk syge personer, der begår personfarlig kriminalitet, er med til at vedligeholde dette ensidige og negative billede. 

Antallet af personer, som i dag er præget af psykisk mistrivsel og som får en psykiatrisk diagnose, er stigende, og stadig flere oplever derfor at blive stemplet af de mange forestillinger og fortællinger om, hvad det vil sige at få en psykisk sygdom. Kun et fåtal er dog farlige for deres omgivelser, og når det sker er det ofte i kombination med misbrug. De fleste er først og fremmest selv forpint af deres lidelse.

Fordomme viser sig ikke bare som firkantede holdninger og nedsættende omtale – men også som tavshed og tvivl. I alle tilfælde rammer det den enkelte og de pårørende, som er direkte berørt af psykiske lidelser. Det betyder også, at mange andre vælger at skjule deres problemer og måske venter for længe med at søge hjælp, fordi de føler sig skamfulde og usikre på omgivelsernes reaktioner – og f.eks. frygter at deres familie og omgangskreds vil vende dem ryggen, eller at de mister deres arbejde.

Indsatsen i forhold til behandling og støtte til personer, der får psykiske lidelser, har gennemgået mange forandringer i årenes løb, men især i de sidste 10 år er der satset på større tilgængelighed og mindre indgribende behandlingsformer. Målet er at fastholde håbet om at man kan blive rask igen og have udsigt til at leve et meningsfuldt liv, selv når man har haft meget indgribende symptomer.


1 af 5

Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark. Faktisk rammes en ud af fem danskere af psykisk1 af 5 rammes af psykisk sygdom sygdom i løbet af et år. Psykisk sygdom er mere udbredt end mange tror og vedkommer derfor os alle.
På trods af at psykisk sygdom er meget udbredt, foregår der hver dag stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom i vores samfund. Konsekvenserne af en psykisk sygdom kan blive langt mere alvorlig, hvis den akkompagneres af en kold skulder. Derfor er det vigtigt, at danskerne begynder at tale mere åbent om psykisk sygdom. Åbenhed gør det nemlig lettere at leve et godt liv med psykisk sygdom og giver bedre mulighed for at komme sig.
Læs mere om 1 af 5 her


Mediernes unuancerede billede af personer med psykisk sygdom

International forskning om pressens dækning af psykiatriområdet indikerer en tydelig overvægt af vold og kriminalitet i artikler vedrørende mennesker med psykisk sygdom. En medieanalyse foretaget af Infomedia på vegne af EN AF OS i 2016 viser, at det ikke er anderledes i Danmark. Undersøgelsen, der bygger på en gennemgang af de danske nyhedsmediers dækning af psykisk sygdom, viser, at den negative omtale af psykisk sygdom i medierne tog en forholdsmæssig stor del af spaltepladsen og sendetiden hos de danske nyhedsmedier i perioden.

Plakat - Tænk før du taster

”Dramatiske overskrifter og historier, som reducerer folk til deres diagnoser, er med til at vedligeholde en angst for, at mennesker med psykisk sygdom ofte er farlige. Manglende viden er typisk den direkte årsag til at sådanne skræmmebilleder opretholdes, og det ville have stort betydning, hvis de danske medier i højere grad også så det som deres opgave at bringe et mere nuanceret og realistisk billede i omtaler af personer med psykiske lidelser,” siger Johanne Bratbo, der er projekter leder i EN AF OS.

Baseret på analysens resultater har EN AF OS produceret pjecen ”Tænk før du taster”, som opsummerer undersøgelsens resultater og giver gode råde til dem, der dækker temaer om mennesker med psykisk sygdom.

Der er således et stort behov for at formidle mere viden – ikke bare om sygdomme – men især om de udfordringer der knytter sig til at få en psykisk sygdom og i høj grad om mulighederne for at komme sig og i mange tilfælde blive helt rask igen og kunne leve et liv som andre. Kampagnens logo – EN AF OS – signalerer med få ord den ændring, som landsindsatsen gerne vil bidrage til, nemlig at det vedkommer os alle, og at alle skal kunne føle sig inkluderet og som en del af fællesskabet.

Landsindsatsen EN AF OS skal være med til at imødegå fordomme og stigmatisering som formidles og fastholdes gennem mediernes indflydelse på befolkningens generelle holdninger til mennesker med psykisk sygdom. Denne hjemmeside spiller en vigtig rolle her. Derudover hentes også inspiration til kampagneelementer fra nogle af de særlige indsatser overfor medierne som indgår i flere udenlandske kampagner, som f.eks. kurser og informationsmateriale til journalister, systematisk medieovervågning (”stigma watch”) initiativer eller guidelines for omtale af mennesker med psykiske lidelser.

Ligeledes laver EN AF OS aktiviteter, der fremmer mødet mellem brugere, pårørende, personale og medborgere i bred forstand, fordi netop kendskab og det konkrete møde er et kendt virkemiddel til at imødegå fordomme og øge den gensidige forståelse.

Se filmen "manden i mørket" :

Se filmen "manden i mørket - debatfilm" :


Tænk før du taster på de sociale medier

TFDT SoMeSociale medier spiller en stor rolle i mange danskeres hverdag, og i EN AF OS mener vi, at åbenhed om psykisk sygdom i fysiske såvel som digitale rum bidrager til aftabuisering, til at skabe øget bevidsthed og til at vise et nuanceret billede af livet med psykisk sygdom. Dog er det ikke uden risici at være aktiv på Facebook, Instagram og andre sociale netværkssider. Det, du deler på internettet, kan nemlig få konsekvenser for både dig selv og andre; det er let at komme til at dele for meget, så tænk før du taster....

Find EN AF OS’ vejledning for ambassadører og andre, der deler deres personlige erfaringer med psykisk sygdom på de sociale medier her.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Læs mere:

Agenda-analyse af mediedækningen af psykisk sygdom - Medieanalysen er foretaget af Infomedia på vegne af EN AF OS, od dækker perioder fra 1. januar til 31 december 2016.

Tænk før du taster - gode råd og information til journalister og redaktører, der dækker temaer om mennesker med psykisk sygdom.

Tænk før du taster på de sociale medier - gode råd til dig, der deler dine personlige erfaringer med psykisk sygdom på de sociale medier.

Psykisk sygdom i medierne - KORA’s undersøgelse af mediernes omtale af psykisk sygdom - opfølgende undersøgelse (2011-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.

Australske materiale målrettet journalister

Canadiske hjemmeside målrettet journalister.

Information om stigende antal personer med psykiske lidelser: Anne Illemann Christensen et al. Mental sundhed blandt voksne danskere. Analyser baseret på sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2005. Sundhedsstyrelsen, 2010.

Information om personer med psykisk sygdom, som ikke kontakter lægen: Charlotte Bredahl Jacobsen et al fra DSI og Rikke Nøhr Christensen et al fra SFI. Stigma og psykiske lidelser – som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark. Danske Regioner, DSI og SFI, 2010.

Information om helbredelse af psykisk sygdom: Geoff Shepherd et al. Recovery – fra begreb til virkelighed. Dansk oversættelser af Making Recovery a Reality. Oversættelsen kan hentes her.

Information om pressens dækning af psykisk sygdom: Lauber, C., et al. Do mental health professionals stigmatise their patients? Acta Psychiatr Skandinavia, 2006. 113 (suppl 429): p51-59